معرفی دوره مجازی اصول مدیریت استئوپروز

مداخلات آموزشی چند وجهی نشان می دهد که آموزش تیم درمان در مورد استئوپروز می تواند موجب ارتقاء کیفیت خدمات ارایه شده به بیماران شود و همچنین موجب بهبود هزینه اثربخشی خدمات ارایه شده می شود. هدف توانمندسازی تیم درمان، انجام هر چه زودتر اقـداماتی است که منجر به حفظ تراکم استخوان و مـانع از دسـت رفتن یکدستی و صـحت سـاختار اسـتخوانی شـود، تـا بــه ایــن ترتیــب از بــروز شکــستگی هــا جلوگیری شود. با توجه به شرایط پاندمی کرونا و نیاز پزشکان و پیراپزشکان به آخرین یافته های حوزه استئوپروز دوره مجازی اصول درمان استئوپروز در پاسخ به این نیاز طراحی و اجرا می شود تا پزشکان و پیراپزشکان به درک کلی از این بیماری و نحوه مدیریت آن و اصول درمانی مورد نیاز، دست یابند.

هدف کلی: ارایه اصول سلامت استخوان، پیشگیری، تشخیص، درمان و پیگیری استئوپروز

اهداف رفتاری:

 1. پاتوفیزیولوژی استئوپروز را شرح دهند.
 2. اپیدمیولوژی استئوپروز را توضیح دهند.
 3. ابزارهای بررسی استخوان را شرح دهند.
 4. شاخص های بالینی سلامت استخوان را برشمرند.
 5. روش ها و فرایند تشخیص استئوپروز را تشریح کند.
 6. ابزار بررسی شکستگی (فرکس) را توضیح دهد.
 7. کاربرد سنجش کیفیت استخوان (TBS) در درمان استئوپروز را بیان کند.
 8. روش های غیردارویی در درمان استئوپروز را ذکر کند
 9. درمان های دارویی در مدیریت استئوپروز را شرح دهد
 10. روش های جراحی در درمان استئوپروز را بیان کند.
 11. استانداردهای پیگیری بیماران مبتلا به استئوپروز را توضیح دهد.
 12. نقش مارکرهای استخوانی را شرح دهد
 13. سارکوپنی و استئوپروز را تعریف کند
 14. سامانه خدمات شکستگی (FLS) را توضیح دهد

 

گروه هدف: پزشکان عمومی، پزشکان خانواده، متخصصین داخلی

محتوا: این دوره مجازی شامل 10 ماژول اصلی، 20 زیر ماژول و در مجموع با ارایه 15 ساعت درس الکترونیک به ارایه اصول مدیریت بیماران مبتلا به استئوپروز می پردازد. این دوره در سامانه آموزش مجازی پؤوهشگاه علوم غدد و متابولیسم قابل دسترسی می باشد.

http://ida.tums.ac.ir/portal/lmscoursecategory